Zmeny v podnikateľskej činnosti? U nás jednoducho a rýchlo !

Pod vplyvom rôznych okolností môže už v existujúcej spoločnosti dôjsť k rozličným zmenám, napríklad ide o zmenu obchodného mena, sídla, môže sa zmeniť predmet podnikania, tak, že spoločnosť rozšíri alebo zúži svoju podnikateľskú činnosť. Všetky uvedené zmeny je nutné zapísať do obchodného registra – finančne výhodné je, ak sa viaceré zmeny zapíšu naraz. Zároveň je proces časovo menej náročný. U nás máte výhodu bezplatných konzultácií a plné zabezpečenie služieb advokátom.

kancelária

Žiadost o rozšírenie predmetu podnikania?

Rozšírenie/zúženie predmetu podnikania (119 eur)

Čo robiť v prípade rozšírenia živnosti? Táto situácia nastane, ak sa podnikateľ rozhodne podnikať aj v ďalších oblastiach remeselnej či inej činnosti. Pre tento úkon je potrebné ohlásiť živnosť a získať osvedčenie o živnostenskom podnikaní a následne sa podá návrh na zápis zmeny do OR, vzniká tiež povinnosť oznámiť živnosť daňovému úradu. Podobný postup sa uplatňuje aj pri zúžení predmetov podnikania, ak napríklad jedna z činností zaniká.

zmena konateľa spoločnosti (129 eur) – každú zmenu konateľa spoločnosti je nutné ohlásiť a evidovať

zmena obchodného mena (99 eur) – potrebný návrh o zmenu obchodného mena OR, oznámenie o činnosti daňovému úradu

zmena sídla spoločnosti (99 eur) – potrebná zápisnica z valného zhromaždenia, užívacie právo k nehnuteľnosti, v prípade trvalej zmeny sídla potrebná kompletná dokumentácia

zmena spoločníka a prevod obchodného podielu (149 eur)

zmena trvalého pobytu spoločnosti, konateľa (99 eur)

podnikanie

zápis zmeny v a.s. (329 eur)

zvýšenie základného imania (119 eur)

zníženie základného imania (249 eur)

V prípade zmeny základného imania dochádza na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Výhodou pre podnikateľov môže byť záloha len 25% sumy, zvyšok až do dokončení procesu – zápisu do obchodného registra. Určitým benefitom je aj, že v cene sú zahrnuté všetky súdne poplatky a platíte za konečný produkt. V prípade záujmu využitia našich služieb sa viac informácií a postup dozviete na príslušnej webstránke.